Sunaç T. Sadece sade. #geek #design #internet

TMMOB’den Fay Yasası Hakkında Açıklama Yapıldı

2 dakikada okuyabilirsiniz

2020 Yılının son dönemlerini yaşadığımız şu günlerde yaşanan deprem gibi doğal afetler hakkında TMMOB tarafından dün yazılı bir açıklama yapıldı.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nce yapılan açıklamada Fay Yasası hakkında yapılan kurul toplantısının ardından yapılan açıklamanın detaylarını aşağıda sizinle paylaştık.

Tam açıklama metni aşağıdaki gibidir. Açıklamanın tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Son zamanlarda adına kısaca “FAY Yasası” denilen ve özü itibarıyla tek maddelik bir kanun teklifi taslağı olan bir metin medya üzerinden değişik çevrelerce tartışılmaktadır. Bu tartışmalarda söz konusu taslağın Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından desteklendiği anlamını doğuracak ifadeler de kullanılmaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, böylesi bir Yasa Taslağının hazırlanmasında Birliğimizin herhangi bir girişimi olmamıştır, hazırlık süreçlerinde Birliğimizden görüş de istenmemiştir.

Söz konusu yasa taslağı ile 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2. Maddesi “Yapılacak jeolojik, jeoteknik ve paleosismolojik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay zonları heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baskını gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı inşa edilemez” şeklinde düzenlenerek, ülkemizde depremlerin yaratacağı can kaybı ve hasarların önlenebileceği ya da geçmiş dönemlerde yaşanan can ve mal kaybının böylesi bir yasal düzenleme eksikliğinden kaynaklı olduğu algısı yaratılmaktadır.

Oysa gerçeklik böyle değildir. Yasa yapımı veya değişikliği ilkesel olarak kamu yararı adına, yasaların güncel sorunlara cevaz vermemesi ya da değişen koşullara ilişkin yeni uygulama, denetim ve düzenlemeyi kurgulamak üzere gerçekleştirilir. Yasa yapma teknikleri içerisinde yer alan temel hususlardan biri olan kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınması, diğer kanun maddeleri ile çelişen ve benzeşen kanunların incelemesi gibi işlemler yapılmadan, sağlıklı ve uzun dönemli yasa yapımı gerçekleştirilemez.

Ülkemizdeki mevcut yasal çerçeve afet ve afete maruz alanlar için yapılabilecek düzenleme ve uygulamaları tanımlamıştır. Hangi alanda yapı yapılıp yapılamayacağı; jeolojik ve jeofizik etütlerin yanısıra, inşaat yapı tekniği, mimari tasarım, tarımsal amaçlı kullanım, planlama kriterleri, çevresel faktörler vb. çeşitli parametreler dikkate alınarak karar verilmesi gereken bir konudur. Ülkemizde afetin gerçekleşmesi muhtemel ya da afetin gerçekleştiği alanlara hangi mekansal araçlarla müdahale edileceği mevcut yasal çerçeveler ile belirlenmiştir.

Bu alanda kamusal hizmet yürüten TMMOB ve bağlı Odaların mesleki denetim yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik girişimler, imar afları ile kanunsuz yapılaşmaların kayıt altına alınması, tarım alanlarının, ormanlarımızın yapılaşmaya açılması, kentsel dönüşümlerin rant odaklı ele alınması, deprem sonrasında kullanılmak üzere kent planlarına işlenen deprem toplanma alanlarına dahi imar izni verilmesi gibi uygulamalar tüm kamuoyunun bildiği gelişmelerdir.

Siz de uzmanı olduğunuz bir konu hakkında makale ekle sayfasından kendi yazılarınızı veya haber içeriklerinizi paylaşabilirsiniz.

Sunaç T. Sadece sade. #geek #design #internet

Çevre Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Physco
40 saniyede okuyabilirsiniz

İnşaat Maliyetleri Son 3 Yılın Zirvesinde!

Physco
59 saniyede okuyabilirsiniz

Bu yazıyı yorumlayın!